Splošni pogoji poslovanja

V zvezi z dostopom do tega spletnega mesta in njegovo uporabo veljajo naslednji pogoji. Prosimo vas, da tega spletnega mesta ne uporabljajte, če se s pogoji uporabe ne strinjate. Spletno mesto je razvila družba Bayer, d. o. o. (v nadaljevanju: BAYER), in le-ta zanj tudi skrbi. Pridržujemo si pravico ukiniti oziroma delno ali v celoti spremeniti spletno mesto. Enako velja za naše Splošne pogoje uporabe, Splošne pogoje poslovanja ter Prodajne in dobavne pogoje. Omenjene spremembe lahko izvedemo na podlagi lastne presoje in brez predhodnega obvestila. Zato vas prosimo, da si ob naslednjem obisku naših spletnih strani ponovno preberete pogoje uporabe in upoštevate vse morebitne spremembe.

Odstop uporabe
Vse podatki, ilustracije in dokumenti, objavljeni na tem spletnem mestu, so v izključni lasti družbe BAYER. Njihova uporaba je dovoljena le pod pogojem, da se vse kopije označijo z ustreznim obvestilom o avtorskih pravicah, da se omenjeni podatki uporabljajo le v osebne namene, da se jih ne izkorišča v komercialne namene, da se jih na noben način ne spreminja ter da se vse ilustracije, pridobljene na tem spletnem mestu, uporabljajo skupaj s spremnim besedilom.

Blagovne znamke in avtorske pravice
Vse blagovne znamke na tem spletnem mestu so last skupine Bayer, razen če ni navedeno drugače ali če je na kakršen koli drugačen način vidno, da gre za pravice tretjih oseb. Kakršna koli nepooblaščena uporaba teh blagovnih znamk ali drugih gradiv je izrecno prepovedana in pomeni kršitev avtorskih pravic, zakonskih določb o blagovnih znamkah ali drugih pravic industrijske lastnine.

Omejena odgovornost
Družba BAYER je podrobne informacije, objavljene na tem spletnem mestu, zbrala s pomočjo notranjih in zunanjih virov v skladu z zahtevami poklicne odgovornosti. Ob tem si nenehno prizadevamo širiti in posodabljati omenjene informacije. Informacije na tem spletnem mestu so namenjene izključno predstavitvi družbe BAYER ter njenih izdelkov in storitev. Objavljene so brez kakršnih koli implicitnih ali eksplicitnih jamstev oziroma zagotovil glede njihove popolnosti ali točnosti. Opozarjamo vas, da so lahko že zastarele, četudi so bile točne na dan objave. Zato vam svetujemo, da vsako informacijo, pridobljeno s tega spletnega mesta, preverite, preden jo uporabite v kakršni koli obliki. Nasveti, ki so tukaj podani, vas ne oproščajo odgovornosti, da sami preverite naše najnovejše nasvete, zlasti v zvezi z dokumenti o varnosti in tehničnimi specifikacijami, ter ustreznost uporabe naših izdelkov v zvezi z nameravanimi postopki in nameni. Če potrebujete dodatne nasvete ali navodila glede uporabe naših izdelkov in storitev, se, prosimo, obrnite neposredno na nas. Uporabniki tega spletnega mesta se strinjajo, da do omenjenega spletnega mesta in njegovih vsebin dostopajo na lastno odgovornost. BAYER ter vsi drugi, ki so sodelovali pri sestavljanju besedil, izdelavi ali vzpostavitvi tega spletnega mesta, ne prevzemajo odgovornosti za škodo ali kakršno koli kršitev, nastalo zaradi dostopanja ali nezmožnosti dostopanja do njega, zaradi uporabe ali nezmožnosti njegove uporabe, ali zaradi dejstva, da se je uporabnik zanesel na informacije, objavljene na njem.

Spletna mesta tretjih oseb/povezave
To spletno mesto vsebuje povezave do spletnih mest tretjih oseb oziroma se na njih sklicuje. Vključitev takšnih povezav ne odraža strinjanja družbe BAYER z vsebinami spletnih mest, do katerih povezave vodijo. Družba BAYER ne prevzema nikakršne odgovornosti glede dostopnosti ali vsebin takšnih spletnih mest ter odgovornosti za škodo ali kakršno koli kršitev, nastalo zaradi uporabe njihovih vsebin, v kakršni koli obliki. Družba BAYER ne jamči za dosledno kakovost informacij, ki jih ponujajo spletna mesta, do katerih povezave vodijo. Povezave so podane zgolj zaradi praktičnosti. Uporabniki do teh spletnih mest dostopajo na lastno odgovornost. Nabor povezav ne pomeni omejitve uporabnikov na uporabo omenjenih spletnih mest.

Podatki, ki jih sporočijo uporabniki
Uporabnik tega spletnega mesta prevzema polno odgovornost za vsebino in točnost podatkov, poslanih družbi BAYER, ter za morebitno kršitev pravic katere koli tretje osebe, ki je lahko vključena v te podatke. Uporabnik daje družbi BAYER svoje soglasje, da le-ta shrani takšne podatke ter da jih uporablja v namene statistične analize ali katere koli druge predvidene poslovne namene, razen v primeru, ko informacije vsebujejo osebne podatke, ki ne spadajo med matične podatke ali podatke o uporabi. Družba BAYER ima pravico uporabiti vsebino takšnih sporočil, vključno z vsebovanimi idejami, izumi, tehničnimi načrti, postopki ali strokovnim znanjem, v katere koli namene, npr. razvoj, proizvodnjo in/ali trženje izdelkov ali storitev, ali razmnoževati takšne informacije ter jih dati na voljo tretjim osebam brez kakršnih koli omejitev.

Mednarodni uporabniki
Družba BAYER preverja, upravlja in posodablja to spletno mesto v Leverkusnu, v Nemčiji. Spletno mesto je namenjeno mednarodni uporabi. Družba BAYER ne jamči, da podatki, objavljeni njem, veljajo za cel svet ter da so izdelki in storitve po vsem svetu na voljo v enaki obliki, velikosti in pod enakimi pogoji.

Uporabniki so pri odpiranju teh spletnih strani ali snemanju njihovih vsebin sami dolžni ravnati v skladu z predpisi, ki veljajo na njihovem območju.

Izdelki, navedeni na tem spletnem mestu, so lahko v različnih državah na voljo v različnih ovojninah, velikostih, opremljeni z različnimi napisi in oznakami.

Prodaja izdelkov BAYER
Naši izdelki se prodajajo v skladu s trenutno veljavnimi Splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji.

Veljavno pravo
Za vse pravne zahtevke ali tožbe v zvezi s tem spletnim mestom ali njegovo uporabo se uporabljajo pravo Republike Slovenije ter določila mednarodnega zasebnega prava, Haaške konvencije v zvezi z Enotnim zakonom o mednarodni prodaji blaga z dne 1. julija 1964 ter Konvencije Združenih narodov o prodaji blaga z dne 1. aprila 1980.

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To spletno mesto lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih skupine Bayer ali vodstev njenih poslovnih odsekov. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe v prihodnosti. Med te dejavnike spadajo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.si. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG