MOVENTO SC 100

Je sistemični insekticid in akaricid za zatiranje škodljivcev na hmelju, v matičnjakih trte, na jablanah, hruškah, slivah, marelicah, breskvah, češnjah, višnjah, v kapusnicah, kolerabici, solati, radiču, endivji, posevkih mladih listov ter poganjkov vrtnin, ki se pobirajo do fenofaze 8. pravega lista, v čebuli in šalotki.

Vsebuje

spirotetramat 100 g/L

Koncentrirana suspenzija – SC

Način delovanja

Edinstven sistemični insekticid, ki deluje dvosmerno – po rastlini se premika navzgor in navdzol. Doseže tudi težko dostopne in skrite dele rastline. Učinkovito varstvo pred skritimi škodljivci. Učinkovito varstvo novo izraslih delov rastlin.

Uporaba
Pripravek Movento® SC 100  smejo v Republiki Sloveniji uporabljati poklicni pridelovalci, ki imajo nasade oziroma posevke napadene s škodljivimi organizmi, navedenimi spodaj, in ki imajo veljavno potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

Pripravek Movento® SC
100  se uporablja kot sistemični insekticid in akaricid:

  • na hmelju za zatiranje hmeljeve uši (Phorodon humuli) v odmerku od 0,31,5 L/ha odvisno od fenofaze rastline: ko vitice dosežejo 10 % najvišje žice do 70 % višine najvišje žice (BBCH 31–37) v odmerku 0,30,95 L/ha in po fenofazi ko so vitice dosegle 70 % višine najvišje žice (BBCH 37) v odmerku 0,951,5 L/ha, ali za zatiranje pršic (Acarina) v najvišjem dovoljenem odmerku 1,5 L/ha. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ enkrat v eni rastni sezoni ob porabi vode do 2400 L/ha. 
  • v matičnjakih trte za zatiranje trtne uši (Viteus vitifoliae) v odmerku 0,75 L/ha in porabi vode 1000 L/ha. S sredstvom se lahko tretira v času po končanem cvetenju matične rastline. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ dva krat v eni sezoni. 
  • na jablanah in hruškah za zatiranje listnih hržic (Dasineura spp.) v največjem dovoljenem odmerku 1,5 L/ha ali za zatiranje krvave uši (Eriosoma lanigerum), kaparjev (Lepidosaphes ulmi, Quadraspidiotus pernicosus, Pseudaulacaspis pentagona) in bolšic (Cacopsylla spp.) v največjem dovoljenem odmerku 2,25 L/ha, pri porabi vode 500–1500 L/ha. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi v času od končanega cvetenja do začetka zorenja plodov (BBCH 69–81). Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ dva krat v eni sezoni, v 14 dnevnem intervalu. 
  • na slivah, marelicah, breskvah, češnjah in višnjah za zatiranje murvovega kaparja (Pseudaulacaspis pentagona) in bolšic (Cacopsylla spp.) v največjem dovoljenem odmerku 1,9 L/ha pri porabi vode 500–1500 L/ha. S sredstvom se lahko tretira v času od končanega cvetenja  do začetka barvanja plodov (BBCH 69–81). Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ dva krat v eni sezoni, v 14 dnevnem intervalu.
  • na ameriških borovnicah za zatiranje uši (Aphididae) in češpljevega kaparja (Lecanium corni) v odmerku 0,75 L/ha in porabi vode 500–1000 L/ha. S sredstvom se lahko tretira po obiranju plodov. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ dva krat v eni sezoni, v 14 dnevnem intervalu.
  • v kapusnicah in kolerabici  za zatiranje uši (Aphididae), resarjev (Thrips tabaci) in kapusovega ščitkarja (Aleyrodes proletella) v najvišjem dovoljenem odmerku 0,75 L/ha, ob porabi vode 5001000 L/ha. S sredstvom se lahko tretira  v fenofazi od razvitega desetega pravega lista do dosega značilne velikosti in oblike (BBCH <2049). Pri tretiranju se priporoča dodajanje močila. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ dva krat v eni sezoni, v 14 dnevnem intervalu.
  • v solati, radiču, endivji in posevkih mladih listov ter poganjkov vrtnin, ki se pobirajo do fenofaze 8. pravega lista, v zaščitenih prostorih in na prostem za zatiranje uši (Aphididae) v najvišjem dovoljenem odmerku 0,45 L/ha ali solatne koreninske uši (Pemphigus bursarius) v najvišjem dovoljenem odmerku 0,75 L/ha, ob porabi vode 5001000 L/ha. S sredstvom se lahko tretira do fenofaze, ko je doseženih 80 % listne mase značilne za sorto (BBCH 48) pri tretiranju solate, radiča in endivije, oziroma do največ 8 pravih listov pri tretiranju mladih listov ter poganjkov za pobiranje. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ dva krat v eni sezoni, v 14 dnevnem intervalu.
  • v čebuli in šalotki za zatiranje tobakovega resarja (Thrips tabaci) v odmerku odmerku 0,75 L/ha ob porabi vode 3001000 L/ha. S sredstvom se lahko tretira od  fenofaze, ko je viden tretji list (> 3 cm), do začetka upogibanja listov, 10 % listov je upognjenih (BBCH 1347). Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ dva krat v eni sezoni, v 7 dnevnem intervalu.


Opozorila

Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov  tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju sadnega drevja upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju ostalih registriranih gojenih rastlin upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Fitotoksičnost
Pripravek Movento® SC 100  ni fitotoksičen, če ga uporabljamo v skladu z navodili. O ustrezni uprabi se posvetujte z našimi svetovalci.

Mešanje
Pripravka Movento® SC 100 ni potrebno mešati z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi. O mešanju z drugimi pripravki se posvetujte z našimi svetovalci. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje pripravkov.

Priprava sredstva za uporabo
Pred odmero pripravka vsebino v plastenki dobro pretresemo. Odmerjeno količino sredstva ob stalnem mešanju vlijemo v rezervoar škropilnice, ki je do polovice napolnjen s čisto vodo. Izpraznjeno embalažo do čistega speremo z vodo in vsebino zlijemo v rezervoar. Rezervoar škropilnice dopolnimo z vodo do potrebne količine. Neprestano mešamo dokler raztopina ne postane homogena. Z mešanjem nadaljujemo do porabe škropilne brozge.

Karenca
Karenca za jabolka, hruške, slive, marelice, breskve, češnje, višnje in hmelj je 21 dni; za čebulo in šalotko je 14 dni; za solato, radič, endivijo in mlade liste ter poganjke vrtnin, ki se pobirajo do fenofaze 8. pravega lista je 7 dni; za kapusnice in kolerabico 3 dni; v matičnjakih trte in ameriških borovnicah je karenca zagotovljena z načinom uporabe.

Mesto in način prodaje
Pripravek Movento® SC 100  se lahko prodaja neposredno preko zastopnika samo znanim kupcem poklicnim pridelovalcem*. FFS ne sme biti v prosti prodaji in se lahko proda samo na zahtevo poklicnih pridelovalcev*. Zastopnik navedenega FFS vodi evidenco kupcev (ime, natančen naslov, številko potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine), podatek o datumu nakupa ter količini FFS, prodani posamičnemu kupcu.

Obvezno vodenje evidence uporabe in roki za poročanje
Registrirani pridelovalci*, ki bodo uporabili Movento® SC 100 , morajo o uporabi navedenega FFS voditi posebno evidenco, v kateri navedejo: lokacijo in površino nasada/posevka, datum uporabe FFS, dejansko uporabljeno količino FFS, dejansko količino uporabljene vode, vrsto tretirane rastline, morebitna opažanja v zvezi z uporabo FFS ter opažanja v zvezi s pojavom škodljivih žuželk in pršic v tretiranih nasadih oziroma posevkih.  Uporabniki FFS morajo evidenco poslati zastopniku najpozneje v roku 30 dni po izteku veljavnosti tega dovoljenja.

Najpozneje v roku 60 dni po izteku veljavnosti tega dovoljenja mora zastopnik  Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poslati skupno poročilo o prometu in uporabi FFS, ki vsebuje podatke iz evidence o prodaji in uporabi, ki so navedeni zgoraj.

Dovoljenje za nujne primere za uporabo pripravka Movento® SC 100 registriranih pridelovalcev* se izda za 120 dni in velja od 18. 04. 2017 do 18. 08. 2017.

* Pripravek Movento® SC 100  smejo v Republiki Sloveniji uporabljati samo registrirani poklicni pridelovalci, ki imajo nasade oziroma posevke napadene s škodljivimi organizmi, navedenimi pod točko UPORABA, in ki imajo veljavno potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine.


Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG