Decis 2,5 EC

Vsebuje
deltametrin

Koncentrat za emulzijo – EC

Način delovanja
Decis® 2,5 EC deluje na škodljive organizme dotikalno (kontaktno) in preko želodca ob hranjenju škodljivih organizmov s poškropljenimi rastlinami. 

 
Uporaba
Decis® 2,5 EC uporabljamo kot dotikalni insekticid:
 • na oljkah:
  • za zatiranje oljčne muhe (Bactrocera oleae) v odmerku 0,5 L/ha (5 mL/10 L vode na 100 m2) ob porabi 1500 L vode/ha;
 • na  trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja:
  • za zatiranje križastega grozdnega sukača (Lobesia botrana), pasastega grozdnega sukača (Eupoecilia ambiguella) in ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus) v odmerku 0,5 L/ha (5 mL/100 m2) ob porabi 1000 L vode na ha;
   Proizvodne vinograde se tretira po cvetenju trte do fenološke faze, ko jagode dosežejo velikost graha (BBCH 71–75). Poznejše aplikacije se ne dovoli zaradi tveganja za neciljne organizme. Na istem zemljišču je dovoljeno samo eno tretiranje v eni rastni dobi.
   V trsnicah, matičnjakih in matičnih vinogradih sta dovoljeni 2 aplikaciji v eni rastni dobi. Termine tretiranj se prilagaja v skladu s tehnološkimi navodili za zatiranje ameriškega škržatka.
 • na koruzi:
  •  za zatiranje koruzne ali prosene vešče (Ostrinia nubilalis) in koruznega hrošča (Diabrotica virgifera) v odmerku 0,5 L/ha (5 mL/10 L vode na 100 m2) ob porabi 500 L vode/ha;
 • na oljni ogrščici:
  • za zatiranje repičarja (Meligethes aeneus) in drugih škodljivcev (repični bolhač Psylliodes chrysocephala, kapusovi bolhači Phyllotreta sp., repični kljunotaj Ceutorhynchus napi, brazdasti kljunotaj Ceutorrhynchus pleurostigma, stebelni kapusov kljunotaj Ceutorrhynchus quadridens, repna grizlica Athalia rosae, Belini Pieris brassicae, Pieris rapae, Pieris napi)v odmerku 0,3 L/ha (3 mL/10 L vode na 100 m2) ob porabi 300–400 L vode/ha;
 • na tobaku:
  • za zatiranje sive breskove uši (Mysus persicae) in sovk (Agrotis spp.) v odmerku 0,3–0,5 L/ha
   (3–5 mL/10 L vode na 100 m2) ob porabi 400 L vode/ha;
 • na strnih žitih:
  • za zatiranje listnih uši (Aphididae) in rdečega žitnega strgača (Oulema melanopus) v odmerku 0,2–0,3 L/ha (2–3 mL/10 L vode na 100 m2) ob porabi 300–400 L vode/ha;


Opozorila
Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S pripravkom ne smemo tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda, oziroma 10 m od meje brega voda 2. reda pri tretiranju koruze, oljne ogrščice, tobaka in strnih žit. S pripravkom ne smemo tretirati v območju 30 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda pri tretiranju vinske trte oziroma 50 m pri tretiranju oljk. Zaradi zaščite neciljnih členonožcev moramo upoštevati netretiran varnostni pas 20 m do nekmetijske površine.
Pripravek je nevaren za čebele! S pripravkom ne smemo tretirati v času cvetenja gojenih rastlin in podrasti. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev lahko s tem pripravkom tretiramo najprej 2 uri po sončnem zahodu in v nočnem času največ 2 uri pred sončnim vzhodom.
Zaradi preprečevanja nastanka odpornosti na istem zemljišču ne smemo uporabljati pripravek Decis® 2,5 EC ali drugih pripravkov, ki vsebujejo aktivno učinkovino deltametrin oziroma pripravke iz skupine piretroidov več kot 2-krat v eni rastni dobi. Izogibamo se tretiranju pri visokih temperaturah.

Fitotoksičnost
Če uporabljamo Decis® 2,5 EC na predpisan način in v predpisani koncentraciji, ni fitotoksičen za rastline.

Priprava sredstva za uporabo
Pred odmero pripravka, vsebino v plastenki dobro pretresemo. Odmerjeno količino pripravka ob stalnem mešanju vlijemo v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen s čisto vodo. Izpraznjeno embalažo do čistega speremo z vodo in vsebino zlijemo v rezervoar. Rezervoar škropilnice dopolnimo z vodo do potrebne količine. Neprestano mešamo dokler raztopina ne postane homogena. Z mešanjem nadaljujemo do porabe škropilne brozge.

Mešanje
Decis® 2,5 EC se lahko meša z večino pripravkov. Ne priporočamo mešanja z alkalnimi pripravki ali s pripravki na osnovi žvepla in tiofanata.

Karenca
Oljke in tobak: 7 dni.
Vinska trta (vinsko in namizno grozdje): 14 dni.
Strna žita, koruza za zrnje in za krmo: 30 dni.
Oljna ogrščica: 45 dni.

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG