Laudis

 
 

Laudis®

 

Vsebuje:

tembotrion 44 g/L (4,31 % w/w), CAS št.: 335104-84-2

Dodatki:

izoksadifen-etil 22 g/L (2,16 % w/w), CAS št.: 163520-33-0

 

Oljna disperzija – OD

 

Laudis® je fitofarmacevtsko sredstvo - herbicid za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela v koruzi in sladki koruzi, po vzniku in kot manjša upraba pri pridelavi okrasnih iglavcev in v maku.

 

Pozor

 

Sum škodljivosti za nerojenega otroka.

Lahko povzroči alergijski odziv kože.

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

 

Preprečiti vdihavanje meglice/hlapov/razpršila.

Nositi zaščitne rokavice in zaščitno obleko.

Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Prestreči razlito tekočino.

Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov/embalaže.

 

S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Pri tretiranju moramo preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in  5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

 

Splošni ukrepi prve pomoči

Prizadeto osebo umaknemo iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro prezračen prostor, zavarujemo jo pred mrazom oziroma vročino in ji zagotovimo osnovne življenjske funkcije. V primeru nezavesti jo namestimo v položaj za nezavestnega (na levi bok). V primeru zastoja dihanja in/ali zastoja srca izvajamo oživljanje po standardnem ABC postopku: sprostitev dihalnih poti, dajanje umetnega dihanja in masaža srca. Takoj pokličemo zdravnika in mu pokažemo originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva.

 

Prazne embalaže ne smemo ponovno uporabiti.

 

Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

 

Vsebina: ...L

 

Odločba o registraciji MKGP, UVHVVR, št. U34330-46/2014/9 z dne 8.9.2017, z vsemi spremembami.

 

Imetnik registracije: Bayer AG, Leverkusen, Nemčija

Zastopnik in dobavitelj: Bayer d.o.o., Bravničarjeva ul. 13, 1000 Ljubljana; Tel.: 01 581 44 44;

 

Datum proizvodnje: odtisnjen na embalaži

Številka serije: odtisnjena na embalaži

Rok uporabe: 2 leti od datuma proizvodnje, ob navedenih pogojih skladiščenja

 

Pred uporabo preberite priložena navodila.

 

Način delovanja

Laudis® je selektivni herbicid, ki pri ciljnih plevelnih rastlinah povzroči razbarvanje in odmrtje tkiv izpostavljenih sončni svetlobi.

 

Uporaba

Laudis® uporabljamo za zatiranje ozkolistnih in širokolistnih plevelov po vzniku koruze in sladke koruze ter plevela v odmerku 1,15 do 2,25 L/ha ob porabi vode 200 do 400 L/ha.

Uporabimo lahko tudi deljen odmerek (split aplikacija). Skupaj, v obeh tretiranjih, odmerek ne sme preseči 2,25 L/ha, pri čemer posamezen odmerek ne sme preseči 1,5 L/ha. Priporočamo uporabo 1 L/ha za prvo tretiranje in 1,25 L/ha za drugo tretiranje.

 

Čas uporabe: po vzniku koruze, ko ima le-ta razvitih 2 do 8 pravih listov (BBCH 12-18). Optimalen čas uporabe je, ko je večina plevelov vznikla. Ozkolistni pleveli so najbolj občutljivi v razvojni fazi dveh pravih listov (BBCH 12), širokolistni pa v razvojni fazi od 2 do 8 razvitih pravih listov (BBCH 12-18). Pri tretiranju v deljenem odmerku (split aplikaciji) se opravi drugo tretiranje v 7 do 14 dnevnem razmaku.

 

Spekter delovanja:

Zelo dobro zatira (učinkovitost >92 %): belo metliko (Chenopodium album), mnogosemensko metliko (Chenopodium polyspermum), breskovo dresen (Persicaria maculosa), ščavjelistno dresen (Polygonum lapathifolium), drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora), pasje zelišče (Solanum nigrum), navadno zvezdico (Stellaria media), pravo kamilico (Matricaria chamomilla), njivski mošnjak (Thlaspi arvense), baržunasti oslez (Abutilon theophrasti), navadni kristavec (Datura stramonium), tridelni mrkač (Bidens tripartita), navadno kostrebo (Echinochloa crus-galli), zeleni muhvič (Setaria viridis), enoletno latovko (Poa annua).

Dobro zatira (učinkovitost 88-92 %): ptičjo dresen (Polygonum aviculare), navadni slakovec (Polygonum convolvulus), srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus), njivski slak (Convolvulus arvensis), divji sirek (Sorghum halepense), plezajočo lakoto (Galium aparine), golo proso (Panicum dichotomiflorum).

 

Opozorila

Sredstvo lahko na isti površini uporabimo največ enkrat v rastni sezoni oziroma dvakrat, če ga uporabimo v deljenem odmerku (split aplikaciji). Sredstvo ne deluje na plevele, ki vzklijejo po tretiranju.

 

Na površine, tretirane s sredstvom Laudis, se sme v primeru predčasnega preoravanja posevka koruze na isti površini sejati/saditi:

- takoj po preoravanju: koruzo, rž;

- 4 mesece po tretiranju: ozimni ječmen, ozimno pšenico, ozimno oljno ogrščico, solato, korenje;

- 4,5 mesece po tretiranju: ozimno durum pšenico, ozimno tritikalo;

- 5 mesecev po tretiranju: durum pšenico, čebulo, radič, lucerno;

- 10 mesecev po tretiranju: lan, grah, krompir, sladkorna pesa, jari ječmen, jaro ogrščico;

- 11 mesecev po tretiranju: sončnice.

V nasprotnem primeru se lahko na teh rastlinah pojavijo znaki fitotoksičnosti.

 

Na širokolistnih sosednjih gojenih rastlinah (grah, sončnice, sladkorna pesa, soja, krompir, jara ogrščica) je tveganje za pojav fitotoksičnosti zaradi zanašanja škropilne brozge 1 meter od tretirane površine s sredstvom Laudis®. Znaki fitotoksičnosti se lahko pojavijo na občutljivih sortah fižola, ki po predvidoma treh tednih izginejo.

 

Fitotoksičnost

Če uporabljamo Laudis® v skladu z navodili za uporabo, ni pričakovati znakov fitotoksičnosti na koruzi. V primeru, da se znaki fitotoksičnosti pojavijo na občutljivih hibridih koruze, le-ti v roku treh tednov postopoma izginejo. O občutljivosti posameznih hibridov koruze se predhodno posvetujte z zastopnikom.

 

Po izkušnjah zastopnika je možen pojav fitotoksičnosti pri tretiranju hibrida koruze Suzann.

 

Manjše uporabe

Učinkovitost in fitotoksičnost sredstva Laudis OD pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo sredstva na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.

 

Sredstvo kot manjšo uporabo uporabljamo za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela:

 

  • pri pridelavi okrasnih iglavcev v odmerku 1,7 L/ha in porabi vode 200 do 400 L/ha. S sredstvom tretiramo spomladi, v prostoru med vrstami. S sredstvom lahko na istem zemljišču tretiramo največ enkrat na leto.
  • -v maku, v odmerku 2,25 L/ha in porabi vode 200 do 400 L/ha.S sredstvom tretiramo spomladi, po vzniku, v razvojni fazi od 2 do 8 razvitih pravih listov (BBCH 12-18). S sredstvom lahko na istem zemljišču tretiramo največ enkrat na leto.

 

Karenca

Karenca je zagotovljena s časom uporabe.

 

Delovna karenca

Vstop delavcev brez zaščitne opreme je na tretirano površino dovoljen 24 ur po tretiranju s sredstvom.

 

Mešanje

Za zatiranje navadnega plotnega slaka (Calystegia sepium) in boljše delovanje na njivski slak (Convolvulus arvensis) priporočamo mešanje s sredstvom na osnovi aktivne snovi dikamba. Imetnik registracije jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje sredstev.

 

Priprava sredstva za uporabo

Sredstvo pred uporabo dobro premešamo v zaprti embalaži, tako da dobimo homogeno tekočino. Odmerjeno količino sredstva vlijemo v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen z vodo. Med stalnim mešanjem dopolnimo rezervoar škropilnice z vodo do potrebne količine. Z mešanjem nadaljujemo do porabe škropilne brozge.

 

Varstvo pri delu

Pri delu pazimo, da sredstvo ne pride v oči, na kožo in obleko. Ne škropimo v vročem in vetrovnem vremenu. Ne smemo vdihovati razpršenih delcev sredstva. Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja moramo uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon),  zaščitne rokavice in zaščito za obraz in dihala. Med tretiranjem s traktorsko nočeno/vlečeno škropilnico moramo uporabljati primerno zaščito za obraz in dihala, zaščitno obleko (delovni kombinezon),  zaščitne rokavice in trpežno obutev. Pri stiku s tretiranimi rastlinami moramo uporabljati primerno delovno obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge hlače) in rokavice. Med delom ne smemo jesti, piti in kaditi. V primeru onesnaženja, (kontaminacije) in/ali suma na zastrupitev moramo prekiniti z delom in ukrepati po navodilu prve pomoči.

Po delu se temeljito umijemo (stuširamo) in preoblečemo. Operemo in očistimo vsa uporabljena zaščitna sredstva.

 

Znaki zastrupitve

Sredstvo lahko v stiku s kožo povzroči alergijsko reakcijo. 

 

Prva pomoč in medicinski ukrepi ob nezgodi

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo umaknemo iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro prezračen prostor, zavarujemo jo pred mrazom oziroma vročino in ji zagotovimo osnovne življenjske funkcije. V primeru nezavesti jo namestimo v položaj za nezavestnega (na levi bok). V primeru zastoja dihanja in/ali zastoja srca izvajamo oživljanje po standardnem ABC postopku: sprostitev dihalnih poti, dajanje umetnega dihanja in masaža srca. Takoj pokličemo zdravnika in mu pokažemo originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva.

Pri stiku s kožo: Odstranimo onesnažena oblačila in obutev, kožo temeljito umijemo z vodo in milom. V primeru draženja kože takoj poiščemo zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je moramo delovno obleko oprati.

Pri stiku z očmi: S palcem in kazalcem razpremo očesni veki in oči temeljito speremo s čisto vodo. Če draženje oči ne mine se posvetujemo z zdravnikom ali okulistom.

Pri zaužitju: Usta temeljito izperemo z vodo. Prizadeti naj popije do 2 dl vode. Ne izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti mu izzvati bruhanja. Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže navodila za uporabo sredstva.

V primeru vdihavanja: Ravnamo se po splošnih ukrepih.

Napotki za zdravnika:

Zagotovimo in vzdržujemo osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je simptomatično in podporno. Specifičen protistrup ni poznan.

 

 

Navodilo za ravnanje v primeru nenamernega izpusta

V primeru nezgode uporabimo vso predpisano zaščitno opremo, zavarujemo mesto nezgode in obvestimo center za obveščanje na tel: 112. Preprečimo nastajanje nadaljnje škode. Pazimo, da ne pride do onesnaževanja voda in okolja.

V zaprtem prostoru: Po razlitem sredstvu potresemo absorbcijski material (pesek, zemljo, žaganje). Poškodovano embalažo in absorbirano razlito sredstvo damo v posebej označeno ustrezno posodo, katero dobro zaprto oddamo v zbirnik posebnih odpadkov, pri pooblaščenemu podjetju za uničevanje nevarnih industrijskih odpadkov. Tla speremo z vodo in detergentom, večje količine vode za izpiranje zberemo v posode, da preprečimo onesnaževanje odtočnih kanalov, stoječih in tekočih voda.

Pri nesreči med prevozom: Zavarujemo mesto nesreče in nanjo opozorimo druge udeležence v prometu. Postopamo enako kot v zaprtem prostoru, le da tal ne izpiramo ampak pri večjih razlitjih odstranimo še vrhnjo plast zemlje.

V primeru požara: Gasimo s suhim prahom, peno, vodnim pršcem ali ogljikovim dioksidom. Pri požaru se lahko sproščajo strupeni plini, zato pri gašenju uporabljamo dihalni aparat. Nosimo popolno zaščitno obleko.

Okoljevarstveni ukrepi: Ne dopustimo vdora sredstva v kanalizacijo, površinske vode ali podtalnico!

 

Pogoji skladiščenja

Sredstvo shranjujemo v izvirno zaprti embalaži, suhem, hladnem, zračnem in zaklenjenem prostoru, stran od sončne svetlobe in zavarovano pred zmrzaljo. Hranimo ga ločeno od hrane, pijače in krmil ter nedostopno otrokom in nepoučenim osebam.

 

Ravnanje z ostanki sredstva in prazno embalažo

Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano embalažo lahko odstranimo kot nenevaren odpadek skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja izlijemo v škropilno brozgo. Tako očiščeno embalažo brezplačno prepustimo pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oz. jo odnesemo na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnamo kot z nevarnim odpadkom.

 

Navedena uporaba je v skladu z odločbo o registraciji.

 

Splošne opombe:

Proizvajalec jamči za kakovost sredstva, dokler je v originalni embalaži. Za morebitno škodo ali slabše delovanje, do česar bi lahko prišlo zaradi nestrokovne uporabe ali nepravilnega skladiščenja, proizvajalec ne odgovarja.

 

® - zaščiteno ime skupine Bayer

 

 

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG